Voorwaarden

DEZE WEBSITEWORDT BEHEERD DOOR McCORMICK  NEDERLAND B.V. (“McCORMICK”). GELIEVE DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG TE LEZEN. DEZE VOORWAARDEN, DE PRIVACYVERKLARING, EN ENIGE VOORWAARDEN WAARAAN BEPAALDE AANBIEDINGEN (BIJV. PRIJSVRAGEN) ZIJN ONDERWORPEN (GEZAMENLIJK DE “GEBRUIKSVOORWAARDEN”), ZIJN BEPALEND VOOR UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE INHOUD, MEDEDELINGEN, LINKS, PAGINA’S, DIENSTEN EN/OF ANDERE MATERIALEN AANGEBODEN OP DE McCORMICK NEDERLAND B.V. WEBSITE: WWW.SILVO.NL (DE "SITE"). ALS U ONZE SITE GEBRUIKT STEMT U AUTOMATISCH IN MET DE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZOALS DEZE VAN TIJD TOT TIJD WORDEN GEWIJZIGD OF AANGEVULD DOOR McCORMICK OVEREENKOMSTIG DEZE VOORWAARDEN. DANK U VOOR UW BEZOEK AAN ONZE SITE.

 

 1. Eigendomsrecht.

  Alle software, inhoud en materialen die gebruikt worden of verschijnen op de site (de “Materialen”) zijn het exclusieve eigendom van McCormick of zijn licentiegevers en zijn beschermd door de Amerikaanse en Nederlandse wet en door internationale wetten op het gebied van auteursrecht, merkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan de Materialen te kopiëren, verkopen of exploiteren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van McCormick en enige andere rechthebbende, voorzover van toepassing. Door het downloaden van de Materialen vanaf de site worden geen eigendomsrechten verkregen. Als wij u verzoeken of toestaan om uw meningen en/of ideeën te geven, dan kan het zijn dat u gevraagd wordt om eerst een overeenkomst te ondertekenen, gemaakt door McCormick, waarin u bevestigt dat alle door u gegeven meningen, ideeën, suggesties en andere feedback door McCormick mogen worden gebruikt zonder enige restrictie of beperking, en zonder kosten.

   

 2. Content.

  U erkent dat McCormick data, informatie, content en berichten die door u of derden worden aangeboden op de site ("Content") niet controleert en hiervoor niet aansprakelijk is, en dat McCormick op geen enkele wijze aansprakelijk is voor enige Content of voor enige schade geleden als gevolg van of in verband met enige Content. U stemt ermee in verantwoordelijk te zijn voor al het beeld- en geluidmateriaal en andere Content en berichten die door u op de site in enige vorm worden aangeboden ("Uw Content"). U bevestigt, verklaart en garandeert (a) dat u de noodzakelijke vergunningen, rechten, toestemming en goedkeuring heeft om het mogelijk te maken dat Uw Content door McCormick en agenten, aangesloten bedrijven en rechtverkrijgenden wordt geplaatst en gebruikt op de site overeenkomstig deze voorwaarden en (b) dat u de schriftelijke toestemming, ontheffing en/of goedkeuring heeft van iedere identificeerbare persoon naar wie verwezen wordt of die voorkomt in Uw Content om het mogelijk te maken dat Uw Content door McCormick en agenten, aangesloten bedrijven en rechtverkrijgenden wordt geplaatst en gebruikt op de site overeenkomstig deze voorwaarden. McCormick heeft het recht, maar niet de verplichting, om enige Content geheel naar eigen goeddunken op ieder moment te weigeren of te verwijderen. U stemt ermee in dat u geen Content zal aanbieden die (a) sexueel, obsceen of pornografisch van aard is; (b) onjuist of misleidend is; (c) als een misdrijf beschouwd kan worden, kan leiden tot civiele aansprakelijkheid of in strijd is met nationale of plaatselijke wetten of regelingen; (d) vloeken of krachttermen bevat; (e) gecodeerd is of virussen, Trojaanse paarden of andere routines of elementen van een computerprogramma bevat die bedoeld zijn om schade of verstoring te veroorzaken op de site of het systeem of de gegevens van een andere partij.

   

 3. Individueel gebruik.

  U bent slechts gemachtigd om pagina’s van de site te bezoeken, bekijken en printen voor uw eigen individuele, niet-commerciële, privé-gebruik. Het vermenigvuldigen, downloaden, publiceren, wijzigen of anderszins distribueren van de Materialen voor andere doeleinden dan voor uw eigen individuele gebruik is niet toegestaan, tenzij u anderszins schriftelijk gemachtigd bent door McCormick. Gebruikers van de site mogen de site niet gebruiken voor enig onwettig doel, of op enige wijze die de server van McCormick zou kunnen schaden of overbelasten, noch mogen zij proberen onbevoegd toegang te krijgen tot computersystemen of netwerken die in verbinding staan met de server van McCormick door hacking, het achterhalen van paswoorden of andere manieren. McCormick kan, zonder hiertoe verplicht te zijn, gedeeltes van de site waarop lezers berichten verzenden of achterlaten of alleen met elkaar communiceren, met inbegrip van doch niet uitsluitend chatrooms, prikborden of andere gebruikersforums, en de inhoud van deze berichten, controleren of bekijken. McCormick is niet verantwoordelijk voor deze berichten van derden, onderschrijft, aanvaardt of propageert geen verklaringen van derden en is niet verplicht onjuiste verklaringen van derden te beantwoorden of te corrigeren. McCormick is niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke berichten, ongeacht of deze vallen onder de wetgeving met betrekking tot auteursrechten, merken, smaad, privacy, onzedelijkheid, of anderszins.

   

 4. Intellectuele Eigendomsrechten van derden.

  Het is niet toegestaan de site te gebruiken om materiaal te verzenden: (i) dat auteursrechtelijk beschermd is, tenzij u de auteursrechthebbende bent of toestemming hebt gekregen van de auteursrechthebbende; (ii) dat handelsgeheimen onthult, tenzij u de eigenaar bent of toestemming heeft van de eigenaar; of (iii) dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of de privacy of publicatierechten van anderen schendt.

   

 5. Uw privacy.

  Door deze Overeenkomst te aanvaarden en uw persoonlijke informatie op onze site te overleggen, begrijpt u en stemt u ermee in dat wij dergelijke informatie kunnen gebruiken, verzamelen en delen, in overeenstemming met onze Privacyverklaring. Onze Privacyverklaring is door verwijzing opgenomen in deze Overeenkomst.

   

 6. Links. Af en toe vermeldt McCormick links naar andere websites op de site.

  McCormick probeert ervoor te zorgen dat deze links op de site passend zijn voor zijn klanten. McCormick onderschrijft de gelinkte sites echter niet en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gelinkte site. McCormick wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor de nauwkeurigheid, inhoud of beschikbaarheid van de informatie, producten en/of diensten die gevonden worden op of via deze gelinkte sites. Wij geven geen garanties betreffende de veiligheid van informatie die u op een gelinkte site opgeeft.

   

 7. Het recht om de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen.

  McCormick heeft het recht om de Gebruiksvoowaarden te allen tijde te herzien en anderszins te wijzigen, en om nieuwe of aanvullende voorwaarden voor uw gebruik van de site op te leggen. Iedere aanpassing van de Gebruiksvoorwaarden is onmiddellijk van kracht vanaf het moment dat deze door McCormick op de site geplaatst is. Door uw gebruik van de site volgende op een wijziging, aanpassing en/of update geeft u aan in te stemmen met het feit dat u gebonden bent aan de Gebruiksvoorwaarden zoals deze veranderd, gewijzigd, aangepast en/of bijgewerkt zijn.

   

 8. Herziening/Beëindiging van de Diensten.

  McCormick heef het recht om de site, of wat voor functie(s) dan ook op de site, op ieder moment te herzien of te beëindigen, tijdelijk of blijvend, en/of om bezoekers de toegang tot de site te weigeren of te beperken, met of zonder kennisgeving en geheel naar eigen goeddunken. McCormick aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige wijziging, opheffing of beëindiging van de site of van enige functie(s) op de site (de “Diensten”).

   

 9. McCormick geeft geen garanties.

  HET GEBRUIK VAN DE SITE EN DE DIENSTEN IS GEHEEL VOOR EIGEN RISICO. DE DIENSTEN WORDEN VERSTREKT OP EEN “AS IS” EN “AS AVAILABLE” BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT PASSENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, HET NIET SCHENDEN OF NIET WEDERRECHTERLIJK TOEEIGENEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN DERDEN, ZORGVULDIGHEID VAN INFORMATIE, OF SYSTEEMINTEGRATIE. McCORMICK GARANDEERT NIET DAT DE SITE BESCHIKBAAR IS OF ZONDER ONDERBREKING OF FOUTEN WERKT OF DAT FOUTEN OF GEBREKEN VERBETERD WORDEN, OF DAT DE SITE OF DE SERVERS VAN McCORMICK VOOR DE SITE VRIJ ZIJN VAN SCHADELIJKE COMPONENTEN, INCLUSIEF VIRUSSEN. BOVENDIEN GARANDEERT McCORMICK NIET DAT DE INFORMATIE DIE OP OF VIA DE SITE WORDT GEGEVEN JUIST, CORRECT OF GESCHIKT VOOR GEBRUIK IN IEDERE JURISDICTIE/IEDER LAND IS, EN TOEGANG TOT DEZE INFORMATIE VANUIT JURISDICTIES/LANDEN WAAR DE INHOUD ILLEGAAL IS, IS STRENG VERBODEN. DOOR UW GEBRUIK VAN DE SITE ACCEPTEERT U DAT UW GEBRUIK HIERVAN VOOR EIGEN RISICO IS. N.B.: Sommige jurisdicties staan niet toe dat stilzwijgende garanties worden uitgesloten, waardoor de hierboven genoemde uitsluitingen mogelijk niet voor u van toepassing zijn.

 10. Beperking van Aansprakelijkheid. NOCH McCORMICK,

  NOCH ZIJN AANGESLOTEN BEDRIJVEN OF PERSONEELSLEDEN, DIRECTEUREN, AGENTEN OF CONTRACTANTEN ZULLEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE ANDERE PERSOON, ONGEACHT OF DIE VOORTVLOEIT UIT WANPRESTATIE OF ONRECHTMATIGE DAAD, VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, BIJKOMENDE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE VOORTKOMENDE UIT OF OP ENIGE WIJZE VERBAND HOUDENDE MET DEZE OVEREENKOMST OF HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING, VERLIES VAN GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIELE SCHADE (ZELFS ALS McCORMICK OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADEN). VOOR ZOVER DE VOORGAANDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID, GEHEEL OF GEDEELTELIJK, OM DE EEN OF ANDERE REDEN NIET TOEPASBAAR OF NIET AF TE DWINGEN IS, DAN ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN McCORMICK OM WELKE REDEN EN OP GROND VAN WELKE CLAIM DAN OOK (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, NALATIGHEID, BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN ANDERE WANPRESTATIE OF ONRECHTMATIGE DAAD) OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDENDE MET DE SITE OF DEZE OVEREENKOMST, BEPERKT ZIJN TOT DE DIRECTE, WERKELIJK GELEDEN SCHADE TOT EEN BEDRAG VAN HONDERD TWEEENNEGENTIG EUROS(€ 192).

   

  DE HIERVOOR GENOEMDE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID ZIJN NIET VAN TOEPASSING IN GEVAL VAN OPZETTELIJK WANGEDRAG OF BEWUSTE ROEKELOOSHEID AAN McCORMICK.

   

 11. Uw aansprakelijkheid.

  U STEMT ERMEE IN DAT U McCORMICK, EN DAARBIJ AANGESLOTEN BEDRIJVEN, HUN PERSONEEL, DIRECTEUREN, AGENTEN EN CONTRACTANTEN SCHADELOOS ZAL STELLEN MET BETREKKING TOT ALLE CLAIMS, SCHADEN EN KOSTEN DIE VOORTKOMEN UIT OF IN VERBAND STAAN MET ENIGE INBREUK VAN U OP DE GEBRUIKSVOORWAARDEN.

   

 12. Rechtskeuze.

  De inhoud van de site wordt gecontroleerd en beheerd door McCormick Nederland B.V. Door de site te bezoeken stemt u ermee in dat de Nederlandse wetten van toepassing zijn op alle zaken in verband met deze Overeenkomst en de Gebruiksvoorwaarden, en het gebruik van de site, of het niet in staat zijn deze te gebruiken, en dat deze wetten van toepassing zijn ongeacht de beginselen van het conflictenrecht.

   

 13. Diverse voorwaarden.

  De Gebruiksvoorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en McCormick met betrekking tot de onderwerpen hierin besproken en zijn van toepassing op uw gebruik van de site en hebben voorrang boven eerdere overeenkomsten tussen u en McCormick met betrekking tot deze onderwerpen. De Gebruiksvoorwaarden kunnen worden vervangen door een andere overeenkomst die u aangaat met McCormick ingevolge een inschrijving om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van de site. Het niet uitoefenen van een recht of bepaling van de Gebruiksvoorwaarden door McCormick betekent niet dat afstand gedaan wordt van dit recht of deze bepaling. Als een bevoegde rechtbank bepaalt dat een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden ongeldig is, zijn de partijen het er niettemin over eens dat de rechtbank moet proberen de bedoelingen van de partijen zoals weergegeven in de bepaling ten uitvoer te brengen, en dat de andere bepalingen van deze Overeenkomst onverminderd van kracht blijven. De paragraaftitels die in deze Overeenkomst worden gebruikt dienen alleen het gemak en hebben geen rechtsgevolgen. De site van McCormick en alle diensten die op deze site worden aangeboden zijn niet bedoeld voor minderjarigen.

  https://www.mccormick.com/privacy-policy